Wyłączenia i istotne zapisy w Ubezpieczeniach Turystycznych (Uniqa)

UNIQA

Klauzula ubezpieczenia opóźnienia lotu

W  przypadku opóźnienia o  co najmniej 5 godzin organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na który Ubezpieczony ma ważny bilet, Towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości wskazanej w Tabeli wariantów ubezpieczenia, stanowiącej Załącznik nr 2 do OWU.

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa § 2 1.

 • Ubezpieczeniem nie są objęte loty czarterowe.
 • Wynikające z  czasowego lub długotrwałego wycofania samolotu przez władze portu lotniczego, władze lotnictwa cywilnego lub upoważnionego urzędu dowolnego kraju.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z  podróży lub jej przerwania:

 • w  zakresie kosztów rezygnacji z  imprezy turystycznej – rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się z chwilą rozpoczęcia imprezy turystycznej,
 • w zakresie kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej – rozpoczyna się od chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej, a  kończy się w  przedostatnim dniu imprezy turystycznej,
 • w zakresie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego – rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się wraz z datą i godziną odlotu podaną na bilecie,
 • w zakresie kosztów rezygnacji z rezerwacji noclegów – rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, a kończy się z datą wskazaną na rezerwacji noclegu jako początek pobytu.

 

Generalne wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa

Ochroną ubezpieczeniową Towarzystwa nie są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

 • działań wojennych, aktów terroryzmu, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału Ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach, z  zastrzeżeniem ust.
  • Ochrona ubezpieczeniowa istnieje w okresie 7 dni od rozpoczęcia działań wojennych lub wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego na terytorium kraju, w którym przebywa Ubezpieczony podczas podróży zagranicznej, i obejmuje ich skutki oraz skutki aktów terroryzmu, z wyłączeniem skutków użycia broni atomowej, biologicznej lub chemicznej, jednakże odpowiedzialność Towarzystwa nie istnieje, gdy podróż zagraniczna odbywa się do kraju, na którego terytorium już trwają działania wojenne lub został wprowadzony stan wojenny lub wyjątkowy.
 • wyjazdu Ubezpieczonego do kraju, co do którego ogłoszone zostało przed wyjazdem Ubezpieczonego, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, ostrzeżenie dla podróżujących dotyczące wojny lub wojny domowej;
 • uczestnictwa w zakładach;
 • alkoholizmu Ubezpieczonego oraz jego skutków;
 • znajdowania się Ubezpieczonego w  stanie po spożyciu alkoholu, przekraczającym dopuszczalne normy spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zażycia przez Ubezpieczonego narkotyków lub innych środków odurzających oraz leków niezaleconych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • kierowania pojazdem bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień albo usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego czynu spełniającego ustawowe znamiona przestępstwa;
 • uczestnictwa w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych, jazdy na odcinkach przeznaczonych do szybkiej jazdy, rajdów, jak również innej jazdy pojazdami motorowymi, w której chodzi o rywalizację;
 • wypadków, którym osoba ubezpieczona uległa, uczestnicząc w imprezach jako kierowca lub pasażer pojazdu motorowego, łącznie z towarzyszącymi tym imprezom ćwiczeniami lub treningami, których celem jest osiąganie najwyższych prędkości;
 • wypadku lotniczego, jeżeli Ubezpieczony był kierującym lub pasażerem samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych;
 • pełnienia przez Ubezpieczonego czynnej służby w  siłach zbrojnych;
 • samobójstwa lub usiłowania popełnienia samobójstwa, dokonania samookaleczenia przez Ubezpieczonego;
 • uprawiania narciarstwa lub snowboardingu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi, chyba że została opłacona dodatkowa składka z tytułu sportów wysokiego ryzyka (kod SWR).

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wypłata świadczenia lub świadczenie usługi wynikającej z umowy ubezpieczenia mogłyby narazić Towarzystwo na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych lub na jakiekolwiek sankcje handlowe lub gospodarcze wynikające z prawa Unii Europejskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i  Irlandii Północnej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance

Towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe podczas podróży zagranicznej, jeżeli jej celem jest podjęcie leczenia przez Ubezpieczonego, oraz za koszty będące skutkiem istniejących przed wyjazdem i  udokumentowanych przeciwwskazań lekarskich do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej.

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku:

 • leczenia niezwiązanego z  pomocą medyczną, udzieloną w  następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
 • leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania, w przypadku gdy Ubezpieczony odmówił powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji wbrew decyzji lekarza prowadzącego leczenie;
 • leczenia, pobytu w szpitalu lub zakwaterowania, w przypadku gdy rozpoczęcie leczenia może być odłożone do powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji;
 • leczenia przekraczającego zakres usług medycznych niezbędnych do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji;
 • leczenia sanatoryjnego, kuracji w domach wypoczynkowych lub ośrodkach leczenia uzależnień, pobytów w  ośrodkach i hotelach spa;
 • leczenia psychoanalitycznego i psychoterapeutycznego, chyba że została opłacona składka z tytułu CP;
 • leczenia zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które zostały zdiagnozowane lub wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • uzyskania zaświadczeń lekarskich i wykonywania szczepień profilaktycznych, przeprowadzenia badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby i badań kontrolnych, z wyjątkiem 1 wizyty kontrolnej po chorobie, która rozpoczęła się podczas podróży zagranicznej;
 • operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych;
 • leczenia wad wrodzonych, chorób wenerycznych i AIDS, nawet gdy nie były wcześniej leczone;
 • specjalnego odżywiania Ubezpieczonego, masaży, kąpieli, inhalacji, gimnastyki leczniczej, naświetlenia (nawet gdy było to zalecane przez lekarza) oraz innych zabiegów rehabilitacyjnych i fizykoterapeutycznych;
 • zabiegu usuwania ciąży;
 • porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży;
 • sztucznego zapłodnienia, każdego innego leczenia bezpłodności, a także zakupu środków antykoncepcyjnych;
 • korzystania podczas pobytu w  szpitalu z  usług innych niż standardowe: pokoje o  podwyższonym standardzie, używanie odbiorników radiowych, telewizyjnych, korzystanie z usług fryzjerskich lub kosmetycznych;
 • leczenia stomatologicznego zachowawczego i protetycznego, z wyjątkiem nagłych stanów zapalnych i bólowych;
 • leczenia lekami nieuznawanymi przez medycynę konwencjonalną;
 • wyjazdu zagranicznego w  celu zasięgnięcia porady lekarskiej, planowanego leczenia i powikłań tego leczenia,
 • niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie;
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod SWR);
 • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod ZS);
 • uprawiania sportów ekstremalnych, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod SE);
 • wykonywania pracy fizycznej za granicą, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod PF);
 • skutków chorób nowotworowych, psychicznych i  przewlekłych, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod CP)

Obowiązki Ubezpieczonego w razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia

 • przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie i  niezwłocznie – najpóźniej w  ciągu 48 godzin od zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością Towarzystwa – zgłosić telefonicznie prośbę o  pomoc do Centrum Alarmowego, z wyjątkiem pojedynczej wizyty stomatologicznej związanej z leczeniem ostrego stanu zapalnego lub bólowego, ograniczonego do 1 zęba, lub pojedynczej wizyty ambulatoryjnej, jeżeli Ubezpieczony sam dokona wyboru stomatologa lub lekarza i pokryje koszty wizyty;
 • stosować się do zaleceń Centrum Alarmowego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw

Zgłoszenie roszczenia powinno zawierać (gdy Ubezpieczony poniósł na miejscu zdarzenia wydatki związane z kosztami leczenia lub natychmiastową pomocą assistance, zobowiązany jest zgłosić roszczenie do Towarzystwa, w formie pisemnej, w ciągu 7 dni od daty powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji):

 • orzeczenie lekarskie opisujące rodzaj i charakter obrażeń, zawierające dokładną diagnozę oraz zalecone leczenie;
 • wszystkie faktury, rachunki, świadectwa szpitalne, dowody opłat, które umożliwią Towarzystwu określenie łącznych kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego.

 

Klauzula ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, gdy nieszczęśliwy wypadek lub jego następstwa są skutkiem:

 • poddania się przez Ubezpieczonego zabiegom o  charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków i zostało zlecone przez lekarza;
 • zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą pokarmową;
 • choroby zawodowej oraz innych chorób, nawet występujących nagle lub ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku;
 • porodu;
 • prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu lub innych środków lokomocji bez wymaganych uprawnień;
 • wad wrodzonych, chorób tropikalnych;
 • infekcji, z  zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli w  wyniku ran odniesionych w  nieszczęśliwym wypadku Ubezpieczony został zakażony wirusem lub bakterią chorobotwórczą, przy czym do ran odniesionych w wypadku nie zalicza się nieznacznych otarć naskórka oraz błony śluzowej; następstwa zakażeń wirusowych lub bakteryjnych powstałe w wyniku otarć w  czasie nieszczęśliwego wypadku lub w  późniejszym okresie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, ale ograniczeniu temu nie podlegają wścieklizna oraz tężec;
 • przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych, uszkodzenia dysków międzykręgowych;
 • krwawienia z organów wewnętrznych, ale ochrona ubezpieczeniowa istnieje, jeżeli przyczyną powstania ww. uszkodzeń był nieszczęśliwy wypadek;
 • wylewów krwi do mózgu, zawałów, udarów;
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod SWR);
 • zawodowego i wyczynowego uprawiania sportu, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod ZS);
 • uprawiania sportów ekstremalnych, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod SE);
 • wykonywania pracy fizycznej za granicą, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod PF);
 • chorób nowotworowych, psychicznych i przewlekłych, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod CP).

W ciągu 7 dni od daty powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji zawiadomić Towarzystwo o zaistniałym wypadku

 

Klauzula ubezpieczenia bagażu podróżnego

Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

 • srebro, złoto, platyna w złomach i sztabach;
 • środki płatnicze (karty płatnicze, pieniądze, czeki), bilety podróżne, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, papiery wartościowe i klucze;
 • biżuteria, zegarki, dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie;
 • sprzęt sportowy;
 • sprzęt pływający;
 • broń wszelkiego rodzaju oraz trofea myśliwskie;
 • paliwa napędowe, akcesoria samochodowe oraz przedmioty stanowiące wyposażenie przyczep kempingowych i łodzi;
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej;
 • samochody, przyczepy, karawany i inne środki transportu;
 • sprzęt medyczny, lekarstwa, protezy;
 • przedmioty z futra;
 • żywność, alkohol, papierosy.

Obowiązki Ubezpieczonego w razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia

 • zabezpieczenia dowodów zaistnienia szkody, zarówno w przypadku utraty, zniszczenia, jak i uszkodzenia bagażu;
 • zabezpieczenia rzeczy zniszczonych lub uszkodzonych, w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez przedstawiciela Towarzystwa;
 • niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od zajścia zdarzenia, zawiadomienia policji o  każdym wypadku kradzieży z  włamaniem, rabunku lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem i  uzyskania pisemnego potwierdzenia tego faktu z  wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) i podaniem ich wartości;
 • zawiadomienia właściwego przewoźnika lub kierownictwa hotelu, domu wczasowego, kempingu, pensjonatu lub innego miejsca wypoczynku o każdym wystąpieniu szkody, która powstała w publicznym środku komunikacji lub miejscu zakwaterowania, i uzyskania pisemnego potwierdzenia tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) i podaniem ich wartości;
 • w razie utraty albo całkowitego lub częściowego zniszczenia przedmiotów wskutek wystąpienia zdarzenia losowego albo akcji ratowniczej – uzyskania od odpowiednich władz pisemnego potwierdzenia zaistniałej szkody z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość).

 

Klauzula ubezpieczenia opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

 • Przedmiotem ubezpieczenia jest opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego przez linie lotnicze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju rezydencji.
 • W  przypadku opóźnienia w  dostarczeniu bagażu podróżnego o co najmniej 5 godzin Towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości wskazanej w Tabeli wariantów ubezpieczenia, stanowiącej Załącznik nr 2 do OWU.
 • Okres opóźnienia liczy się od chwili zgłoszenia przewoźnikowi opóźnienia dostarczenia bagażu i  otrzymania dokumentu potwierdzającego to opóźnienie do chwili dostarczenia do miejsca, w którym przebywa Ubezpieczony oraz udostępnienia go Ubezpieczonemu.

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wynikające z konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia bagażu podróżnego przez organa celne lub inne władze państwowe;
 • wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu w przypadku powrotu Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji.

Klauzula ubezpieczenia opóźnienia lotu

W  przypadku opóźnienia o  co najmniej 5 godzin organizowanego przez zawodowego przewoźnika zagranicznego lotu rejsowego, na który Ubezpieczony ma ważny bilet, Towarzystwo wypłaca świadczenie w wysokości wskazanej w Tabeli wariantów ubezpieczenia, stanowiącej Załącznik nr 2 do OWU.

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa

Ubezpieczeniem nie są objęte loty czarterowe.

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • które nie były potwierdzone na lotnisku;
 • wynikające z  opóźnienia lotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji Ubezpieczonego;
 • powstałe na skutek katastrof naturalnych;
 • wynikające z  czasowego lub długotrwałego wycofania samolotu przez władze portu lotniczego, władze lotnictwa cywilnego lub upoważnionego urzędu dowolnego kraju.

 

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z uprawianiem sportu

Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód nieprzekraczających równowartości 100 euro, w  odniesieniu do każdego zdarzenia zaistniałego w trakcie trwania odpowiedzialności Towarzystwa, a świadczenie i odszkodowanie należne poszkodowanemu z tytułu każdego z powyższych zdarzeń jest pomniejszone o taką kwotę.

Towarzystwo nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową roszczeń krewnych lub powinowatych Ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikających z  posiadania psów, koni, zwierząt dzikich i  egzotycznych oraz broni siecznej, kłującej i palnej, jak również używania jej w celach sportowych lub w celu samoobrony.

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży zagranicznej lub jej przerwania

Za koszty rezygnacji z  imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w  pisemnej umowie zawartej przez Ubezpieczonego z  organizatorem turystyki, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

Za koszty rezygnacji z biletu lotniczego uważa się koszty, jakimi Ubezpieczony został obciążony przez przewoźnika w  związku z  anulowaniem biletu przed rozpoczęciem podróży lotniczej, zgodnie z datą wylotu określoną na bilecie.

Za koszty rezygnacji z rezerwacji noclegu uważa się koszty, jakimi został obciążony Ubezpieczony w związku z anulowaniem rezerwacji noclegu w hotelu, apartamencie, domu wakacyjnym, mieszkaniu najpóźniej przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku rezerwacji apartamentu, domu wakacyjnego, mieszkania, dla 54 którego cena została ustalona łącznie dla wskazanej liczby osób, ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie koszty anulacji całej rezerwacji obiektu.

 

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku poinformowania organizatora imprezy turystycznej o odwołaniu uczestnictwa w imprezie turystycznej i jego przyczynach w terminie późniejszym niż 2 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odwołanie, a w przypadku zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu – w przypadku poinformowania podmiotu, za którego pośrednictwem został zakupiony bilet lub zarezerwowany nocleg, o rezygnacji z biletu lub rezerwacji noclegu w terminie późniejszym niż 2 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego rezygnację, z uwzględnieniem postanowień § 5 ust. 1 i 2.

Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności również, gdy rezygnacja z podróży wynika z:

 • porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży;
 • wad wrodzonych;
 • badań lekarskich niewynikających z nagłej potrzeby;
 • zaniedbania otrzymania właściwych szczepień ochronnych przed wyjazdem;
 • powikłań, następstw, komplikacji i pogorszenia stanów chorobowych, które zostały zdiagnozowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • skutków choroby nowotworowej, psychicznej lub przewlekłej zdiagnozowanej u  Ubezpieczonego lub osoby bliskiej przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że została opłacona dodatkowa składka (kod CP).

Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Towarzystwo pisemnie o konieczności rezygnacji z imprezy turystycznej, rezygnacji z biletu lotniczego lub rezerwacji noclegu w terminie 7 dni od daty zdarzenia wymienionego w § 3. W przypadku konieczności przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni od zdarzenia powodującego konieczność przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej, poinformować Towarzystwo o konieczności i  przyczynach wcześniejszego powrotu, nie później jednak niż przed udaniem się przez Ubezpieczonego w podróż powrotną. W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się z Centrum Alarmowym i postępować zgodnie z jego wytycznymi.

Do zgłoszenia rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania uczestnictwa w takiej imprezie Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do oceny zasadności roszczenia.

 

 

Klauzula ubezpieczenia gotówki wypłaconej z bankomatu

Przedmiotem ubezpieczenia jest gotówka wypłacona z  bankomatu przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej i  utracona w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku, mającego miejsce nie później niż w ciągu 2 godzin od dokonania wypłaty gotówki z bankomatu.

 

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, w których Ubezpieczony nie zgłosił utraty gotówki na policji w miejscu pobytu za granicą.

 

Obowiązki Ubezpieczonego w razie zajścia ubezpieczonego zdarzenia

 • Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić utratę gotówki na policję w miejscu pobytu za granicą.
 • Ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć do Towarzystwa raport policji dotyczący zdarzenia oraz dokument bankowy potwierdzający dokonanie wypłaty z bankomatu.

 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu sportowego

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego, zabierany przez Ubezpieczonego w podróż zagraniczną.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego oraz sprzęt, który został:

 • powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego;
 • oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu;
 • pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu;
 • pozostawiony w  zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego (z wyłączeniem namiotu);
 • pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego lub w zamkniętym na zamek luku bagażowym, lub na parkingu za pokwitowaniem;
 • pozostawiony w  zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jednostki pływającej.

Ograniczenia odpowiedzialności Towarzystwa

Niezależnie od generalnych wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, o których mowa w Rozdziale VI OWU, Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • wynikające z zagubienia lub pozostawienia sprzętu sportowego;
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu (waliz, kufrów itp.) z zastrzeżeniem § 2 pkt 8 OWU);
 • wynikające z wad sprzętu sportowego;
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie sprzętu sportowego wskutek jego zużycia;
 • będące skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze.

Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzględnia się:

wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej lub pamiątkowej przedmiotów;

kosztów poniesionych na odkażenie pozostałości po szkodzie.

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie cen rynkowych obowiązujących w  dniu zdarzenia, z  uwzględnieniem stopnia zużycia, gdzie za każdy rok zużycia odejmuje się 15% wartości sprzętu sportowego.

Wysokość wypłaconego odszkodowania nie może przekraczać wartości faktycznie poniesionej szkody ani obejmować zniszczeń wcześniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zużycia.

Udostępnij ten post

To też może Cię zainteresować: