Wyłączenia i istotne zapisy w Ubezpieczeniach Turystycznych (Hestia, Warta, Compensa)

HESTIA

Ubezpieczenie Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia oraz Podróż Assistance nie obejmuje szkód, które powstały w wyniku:

 • porodu, chyba że nastąpił przed 32 tygodniem ciąży;
 • szczepień, a także leczenia stomatologicznego, diagnostyki i leczenia, które nie są wymagane w ramach natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej;
 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania medyczne do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej albo jeżeli przed wyjazdem za granicę istniała konieczność wykonania zabiegu operacyjnego albo poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych, o czym Ubezpieczony został poinformowany przez lekarza;
 • jeżeli podróż miała na celu leczenie;
 • jeżeli leczenie zostało rozpoczęte przed podróżą.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków nie obejmuje:

 • uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw;
 • śmierci lub uszczerbków na zdrowiu powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ciele, za wyjątkiem leczenia lub zabiegów, które były następstwem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową;
 • skutków nieszczęśliwych wypadków będących następstwem jakiejkolwiek choroby lub powstałych w związku z nią, o ile miało to wpływ na powstanie szkody;

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej nie obejmuje szkód:

 • wyrządzonych osobom bliskim wobec osób objętych ochroną ubezpieczeniową;
 • powstałych w wartościach pieniężnych, dokumentach, rękopisach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, antykach, dziełach sztuki, kolekcjach;
 • wynikających z posiadania lub użytkowania pojazdów mechanicznych, statków powietrznych, jednostek pływających lub sprzętu latającego.
  • ERGO Hestia nie stosuje przedmiotowego wyłączenia do dronów o masie startowej do 5 kg, lotni, paralotni, motolotni, motoparalotni i zdalnie sterowanych modeli latających; ERGO Hestia nie stosuje przedmiotowego wyłączenia do udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie w wynajmowanym podczas podróży pojeździe;
 • objętych obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej, do zawarcia których Ubezpieczony jest zobligowany;
 • we wszelkich jednostkach pływających lub sprzęcie pływającym. ERGO Hestia nie stosuje wyłączenia do kajaków, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych i desek do uprawiania wszystkich odmian surfingu;
 • Ubezpieczenie nie pokrywa grzywien, a także kar umownych, administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym.

Ubezpieczenie Bagaż nie obejmuje:

 • ERGO Hestia nie odpowiada za szkody powstałe wskutek rabunku, którego wystąpienie nie zostało przez Ubezpieczonego niezwłocznie zgłoszone jednostce policji w kraju, w którym doszło do zdarzenia, albo przewoźnikowi, chyba że z przyczyn niezależnych od Ubezpieczonego nie można było tego obowiązku dopełnić; w takim przypadku Ubezpieczony zobowiązany jest zdarzenie zgłosić niezwłocznie po ustaniu przeszkody uniemożliwiającej dokonanie zgłoszenia.
 • Opóźnienie dostarczenia bagażu na terytorium Polski nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Opóźnienie dostarczenia bagażu W razie udokumentowanej zwłoki w dostarczeniu bagażu przekraczającej 5 godzin, z winy licencjonowanego przewoźnika do miejsca pobytu Ubezpieczonego – pokrycie kosztów poniesionych w związku z zakupem artykułów pierwszej potrzeby, niezbędnych w podróży i określonej szerokości geograficznej: przybory higieniczne, odzież, obuwie.

 • Do 500 zł

ERGO Hestia pokrywa także koszty wypożyczenia sprzętu sportowego na okres nieprzekraczający 7 dni. Koszty pokrywane są na podstawie rachunków, do wysokości 500 zł, w sytuacji:

 • jeżeli Ubezpieczony utraci sprzęt sportowy lub jeżeli zostanie on uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym korzystanie z tego sprzętu sportowego, w okolicznościach i w zakresie zdarzeń opisanych w § 13 ust. 2;
 • jeżeli doszło do opóźnienia dostarczenia sprzętu sportowego do miejsca jego przeznaczenia o co najmniej 24 godziny przez przewoźnika, któremu powierzono sprzęt sportowy na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.

ERGO Hestia pokrywa koszty uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu sportowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w trakcie użytkowania sprzętu sportowego maksymalnie do kwoty 3000 zł.

 

Jeżeli zakres ubezpieczenia nie został rozszerzony za opłatą dodatkowej składki, ERGO Hestia nie odpowiada za szkody będące następstwem:

 • uprawiania dyscyplin sportowych: ryzykownych (rozszerzenie: Sport) lub ekstremalnych (rozszerzenie: Sport wyczynowy);
 • wykonywania pracy w ramach zawodów podwyższonego ryzyka;
 • terroryzmu na terytorium kraju niebezpiecznego;
 • chorób przewlekłych.

 

Wyłączenie wskazane w ust. 5 pkt 4) § 20 OWU nie dotyczy Ubezpieczenia Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia oraz Ubezpieczenia Podróż Assistance w zakresie zdarzeń będących następstwem zdiagnozowanych chorób oraz zaburzeń metabolicznych: alergii, astmy oskrzelowej, cukrzycy wszystkich typów, depresji, dyskopatii, insulinooporności, miażdżycy, nadczynności tarczycy, niedoczynności tarczycy, nadciśnienia, otyłości, o ile Ubezpieczony pozostawał pod opieką lekarza i stosował się do zaleceń lekarza prowadzącego.

 

Ubezpieczenie Sprzęt Sportowy nie obejmuje szkód

 • spowodowanych używaniem sprzętu sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wskazanym w instrukcji obsługi tego sprzętu wydanej przez producenta;
 • polegających na utracie wartości sprzętu sportowego lub jego walorów estetycznych, które nie powodują braku możliwości dalszego używania sprzętu sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, wskazanym w instrukcji obsługi tego sprzętu wydanej przez producenta;
 • w sprzęcie sportowym wynajętym, pożyczonym lub powierzonym Ubezpieczonemu.

 

Terroryzm – otrzymujesz ochronę w przypadku następstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru na terytorium krajów niebezpiecznych.

 

Choroby przewlekłe – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa choroby przewlekłej. Nie musisz rozszerzać ochrony w przypadku następujących zdiagnozowanych chorób oraz zaburzeń metabolicznych: alergii, astmy oskrzelowej, cukrzycy wszystkich typów, depresji, dyskopatii, insulinooporności, miażdżycy, nadczynności tarczycy, niedoczynności tarczycy, nadciśnienia, otyłości, o ile pozostajesz pod opieką lekarza i stosujesz się do zaleceń lekarza prowadzącego.

 

WARTA

WARTA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku:

 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, spowodowanego leczeniem lub zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonywane;
 • uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia będących wynikiem przerwania ciąży (za wyjątkiem przypadku ciąży pozamacicznej), sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności lub ograniczonej płodności;
 • działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych, w tym m.in. przebywania przez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich, np. szlakach turystycznych, trasach zjazdowych, akwenach wodnych itp.;

W ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance WARTA nie odpowiada za koszty powstałe w wyniku:

 • istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży ze względów zdrowotnych;
 • istnienia przed wyjazdem wskazań do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się leczeniu;
 • planowego leczenia, w tym: zabiegów, operacji, badań, testów diagnostycznych, kosztu leków;
 • porodu oraz związanego z nim leczenia lub opieki nad matką lub dzieckiem, jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży;
 • ponadstandardowej dodatkowej opieki medycznej;
 • niezastosowania się przez Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie

WARTA nie odpowiada również za koszty leczenia:

 • chorób przewlekłych;
 • operacji plastycznej;
 • stomatologicznego: profilaktycznego, protetycznego i ortodontycznego;
 • we własnym zakresie lub leczenia przez lekarza będącego osobą bliską dla Ubezpieczonego;

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe i spowodowane:

 • w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze, z wyjątkiem wyposażenia hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych świadczących usługi turystyczne, a w przypadku rozszerzenia o sporty zimowe z wyjątkiem wypożyczonego sprzętu narciarskiego/snowboardowego;
 • wykonywaniem pracy, praktyk zawodowych;
 • nałożonych grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym;

W ubezpieczeniu bagażu podróżnego WARTA nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

 • będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnośnie rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym – potłuczenia lub utraty wartości rzeczy uszkodzonej, a także zarysowania – bez względu na okoliczności, w jakich powstały;
 • dokumenty, rękopisy, pieniądze i papiery wartościowe, książeczki i bony oszczędnościowe, bilety na przejazdy środkami komunikacji, karty kredytowe;
 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, metale szlachetne w złomie i sztabach, biżuterię, kamienie szlachetne i półszlachetne i szlachetne substancje organiczne;
 • instrumenty muzyczne, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory) oraz broń wszelkiego rodzaju;
 • przedmioty wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania obowiązków służbowych.

W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu ubezpieczeniem nie są objęte loty czarterowe

WARTA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego w sytuacji, gdy Ubezpieczony powierzył go zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego.

W sytuacji opóźnienia dostarczenia bagażu, po powrocie Ubezpieczonego do RP lub kraju stałego zamieszkania, WARTA nie ponosi odpowiedzialności za zakup przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku: odzieży i przyborów toaletowych.

W przypadku powstania szkody w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczony zobowiązany jest:

 • sporządzić protokół / oświadczenie ustalające okoliczności szkody;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania roszczenia odszkodowawczego od osoby trzeciej, zawiadomić pisemnie WARTĘ o tym fakcie;

W ubezpieczeniu bagażu podróżnego Ubezpieczony zobowiązany jest:

 • w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku powiadomić natychmiast od ujawnienia się zdarzenia miejscowy organ policji, a także obsługę środka komunikacji, przechowalni bagażu, parkingu, jeżeli kradzież miała miejsce z pomieszczeń pozostających pod ich nadzorem, i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia, z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów;
 • w przypadku zaginięcia bagażu podróżnego powierzonego zawodowemu przewoźnikowi za dowodem nadania zgłosić ten fakt natychmiast po stwierdzeniu szkody obsłudze lotniska, kierownikowi pociągu itp. i uzyskać protokół szkody z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów;

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia bagażu podróżnego:

 • powierzonego zawodowemu przewoźnikowi za dowodem nadania zgłosić ten fakt natychmiast po stwierdzeniu szkody obsłudze przewoźnika i uzyskać protokół szkody z wyszczególnieniem uszkodzonych, zniszczonych przedmiotów;
 • w przypadku wystąpienia odwołania lub opóźnienia lotu uzyskać od przewoźnika dokumenty potwierdzające odwołanie lub opóźnienie lotu wraz z określeniem przyczyny i czasu trwania tego opóźnienia;
 • udokumentować posiadanie utraconych przedmiotów, poprzez przedstawienie dowodów zakupu, gwarancji, instrukcji obsługi, opakowań itp., z zastrzeżeniem, że udokumentowanie posiadania przedmiotów o wartości jednostkowej wynoszącej co najmniej 3 000 zł może nastąpić wyłącznie poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie tych przedmiotów, w szczególności: paragonów, faktur, rachunków.

COMPENSA

WYŁĄCZENIA GENERALNE

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia i następstwa tych zdarzeń:

 • których przyczyną było zażycie przez Ubezpieczonego narkotyków, substancji psychotropowych, psychoaktywnych, innych środków odurzających lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków niezaordynowanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia wynikającej z informacji dołączonej do opakowania;
 • powstałych w następstwie nowotworów złośliwych w stadium inwazyjnym;
 • powstałych w następstwie skoków na gumowej linie, skoków ze spadochronem, jumping, B.A.S.E jumping, speedriding, spacerów po linie, skysurfing, lotniarstwa, lotniarstwa kaskaderskiego, skoków i lotów narciarskich, wolnych skoków z samolotu, szybownictwa, paralotniarstwa, baloniarstwa, motolotniarstwa, pilotowania statków powietrznych (nie dotyczy pilotów licencjonowanych pasażerskich linii lotniczych), heliskiing, heliboarding, airbording, uprawiania wspinaczki skalnej, lodowej, taternictwa, alpinizmu, himalaizmu, speleologii, bulderingu, wszelkich odmian parkour, canyoningu, freedivingu, rugby, footballu amerykańskiego;
 • powstałych w następstwie usiłowania popełnienia lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa albo samobójstwa;
 • powstałych w następstwie chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV;
 • powstałych w następstwie uprawiania sportów walki oraz sportów obronnych, z zastrzeżeniem rozszerzenia zakresu o sporty ekstremalne;
 • powstałych wskutek posługiwania się bronią palną lub pneumatyczną oraz udziału w polowaniach;
 • powstałych wskutek posługiwania się materiałami pirotechnicznymi, niebezpiecznymi lub wybuchowymi;
 • powstałych wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana), wojny domowej, terroru, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu oraz strajku i zamieszek;

Odpowiedzialnością COMPENSY nie są objęte zadośćuczynienie za doznany ból, cierpienie fizyczne lub moralne oraz związane z naruszeniem jakichkolwiek dóbr osobistych doznane przez Ubezpieczonego oraz straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy należących do Ubezpieczonego powstałe w związku ze zdarzeniem.

KOSZTY LECZENIA I ASSISTANCE

Niezależnie od wyłączeń wskazanych w § 4, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za koszty:

 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia, umożliwiający powrót Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

opóźnienie lotu o co najmniej 4 godziny – zakup przedmiotów codziennego użytku (jedzenie, napoje bezalkoholowe, podstawowa odzież oraz przybory toaletowe na wyłączny użytek Ubezpieczonego)

zwrot kosztów z limitem 200 euro

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • leczenia rozpoczętego przed podróżą;
 • jeżeli podróż miała na celu leczenie;
 • zabiegów stomatologicznych o charakterze profilaktycznym, leczenia korony zębowej, korzenia zęba, paradontozy;

COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za koszty będące następstwem:

 • zabiegu przerywania ciąży, o ile nie został on wykonany w celu ratowania życia albo zdrowia Ubezpieczonego;
 • porodu, który nastąpił po 32 tygodniu ciąży;
 • braku obowiązkowych szczepień koniecznych przed podróżą do tych krajów, w których takie szczepienia są wymagane przez władze danego kraju na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);

Niezwłocznie zawiadomić Centrum Alarmowe Compensy o zdarzeniu;

Wyrazić zgodę na udostępnienie COMPENSIE przez lekarzy, u których się leczył, placówki służby zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji związanych z weryfikacją podanych przez Ubezpieczonego danych o jego stanie zdrowia w celu ustalenia prawa Ubezpieczonego do świadczenia z umowy i wysokością tego świadczenia, z wyłączeniem wyników badań genetycznych;

Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić COMPENSĘ o zaistnieniu zdarzenia, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiając posiadane dowody poniesienia wydatków z tytułu zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

KLAUZULA NR 1 – NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poza wyłączeniami określonymi w § 4 OWU COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w następstwie:

 • poddania się przez Ubezpieczonego leczeniu i zabiegom o charakterze medycznym, chyba że przeprowadzenie ich było związane z leczeniem następstw nieszczęśliwego wypadku i zostało zlecone przez lekarza;
 • zabiegów lub leczenia metodami niekonwencjonalnymi;
 • chorób, nawet występujących nagle albo ujawniających się po zajściu nieszczęśliwego wypadku;
 • przepukliny wysiłkowej;
 • uszkodzeń dysków międzykręgowych i ich następstw (dyskopatia i zwyrodnienia kręgosłupa);
 • pogryzienia przez kleszcze i inne owady;
 • zawału serca;
 • udaru mózgu.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA Z UBEZPIECZENIA BAGAŻU

 • Zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty powstania zdarzenia, miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem albo rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu;
 • jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano wtedy, gdy bagaż znajdował się pod opieką Ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji zorganizowanej albo w miejscu zakwaterowania, zdarzenie należy zgłosić przewoźnikowi bądź administracji miejsca zakwaterowania oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu;
 • zawiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od powrotu do Rzeczpospolitej Polskiej COMPENSĘ o zaistnieniu szkody, przedstawiając jednocześnie wykaz poniesionych wydatków, utraconych albo zniszczonych przedmiotów z podaniem ich ilości oraz wartości, a także przedłożyć w terminie 14 dni od powiadomienia COMPENSY potwierdzenia, o których mowa wcześniej;

SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • będące następstwem zużycia rzeczy, samozapalenia, wycieku cieczy, a odnośnie do rzeczy tłukących się albo znajdujących się w szklanym opakowaniu – potłuczenia;
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu albo zniszczeniu przedmiotów, w których przewożony jest bagaż (np. waliz, kufrów);
 • będące następstwem stłuczenia, odpryśnięcia, pęknięcia obudowy sprzętu elektronicznego, porysowania szybki w telefonach komórkowych lub smartfonach lub tabletach lub monitorach;
 • powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek ich wad oraz działania prądu elektrycznego o niewłaściwych parametrach, chyba że działanie prądu elektrycznego spowodowało pożar;

Ponadto ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej Klauzuli nie są objęte:

 • bagaż pozostawiony w namiocie;
 • biżuteria, srebro, złoto i platyna w złomie i w sztabkach, kamienie szlachetne, półszlachetne, perły nie stanowiące wyrobu użytkowego;
 • dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie, trofea myśliwskie, wszelkiego rodzaju instrumenty muzyczne akta, dokumenty, rękopisy, programy i dane komputerowe, karty płatnicze oraz kredytowe, bony towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, czeki, weksle, klucze, bilety na przejazdy środkami komunikacji, bilety na wydarzenia artystyczne i kulturalne, wartości pieniężne;
 • projektory (rzutniki);
 • okulary słoneczne (niekorekcyjne);
 • broń palna wszelkiego rodzaju, paliwa napędowe;
 • przedmioty, których ilość wskazuje, że przeznaczone są do celów handlowych;
 • przedmioty służące działalności handlowej, usługowej albo produkcyjnej;
 • mienie przesiedleńcze.

Jeżeli doszło do kradzieży z włamaniem z pojazdu, kabiny przyczepy samochodowej albo jednostki pływającej, a szkoda była następstwem niezachowania przez Ubezpieczonego umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa zabezpieczeń wskazanych w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2, odpowiedzialność jest wyłączona.

Skutki opóźnienia w dostarczenia bagażu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

BEZPIECZNE WYPOŻYCZENIE

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o ubezpieczenie zwrotu kosztów poniesionych w związku z niewykupieniem udziału własnego w szkodzie spowodowanej w wypożyczonym pojeździe.

COMPENSA zwraca kwotę zapłaconą tytułem udziału własnego do wysokości 500 zł

 

COMPENSA w ramach kosztów leczenia i Assistance określonych w § 12 ust. 3 OWU, na zasadach opisanych w poniższych ustępach, udziela ochrony ubezpieczeniowej w związku z zachorowaniem na COVID-19, do wysokości sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie na koszty leczenia i Assistance, jednak nie więcej niż 40 000 euro na osobę.

 • COMPENSA w ramach kosztów leczenia, o których mowa w ust. 1, pokrywa lub zwraca koszty ambulatoryjne, hospitalizacji oraz wykonania testu na COVID-19 pod warunkiem, że test był zlecony przez lekarza, do którego udał się Ubezpieczony, a fakt przeprowadzenia testu jest udokumentowany.
 • Jeżeli Ubezpieczony w związku z zachorowaniem na COVID-19 trafił do szpitala lub został skierowany przez władze administracyjne lub sanitarne państwa zdarzenia na kwarantannę, okres ubezpieczenia zostaje wydłużony na czas pobytu w szpitalu lub kwarantanny, z zastrzeżeniem że świadczenia związane z organizacją lub pokryciem kosztów transportu będą mogły być zrealizowane w ramach ubezpieczenia po zakończonym pobycie w szpitalu lub kwarantannie w pierwszym możliwym terminie zaproponowanym przez Centrum Alarmowe Compensy.

Niezależnie od wyłączeń wskazanych w § 13 OWU, COMPENSA nie ponosi odpowiedzialności za:

 • koszty profilaktycznych testów na COVID-19;
 • koszty kwarantanny lub izolatorium i pozostałe koszty związane z kwarantanną lub pobytem w izolatorium;
 • koszty transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic, zakazów lotu, wydanych przez władzę publiczną za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej;

 

Część druga artykułu >>TUTAJ<<

Udostępnij ten post

To też może Cię zainteresować: